تحقیق پیشینه نگرانی

تصور می­شود که نگرانی یکی از اجزای مهم اضطراب باشد(بارلو، 1988؛ بورکوویچ و همکاران، 1983). اشخاصی که تجربه نگرانی دارند یک دلواپسی شدید و مقاومی نسبت به رویدادهای منفی احتمالی که ممکن است در آینده رخ دهد، دارند. (بارلو، 1988). نگرانی مانند نشخوار فکری به صورت مرور ذهنی مکرر افکار مرتبط با ناراحتی و پریشانی هیجانی رخ می­دهد با این حال نشخوار فکری دقیقا همانند نگرانی نیست(گولد و وگنر، 1995). محتوای نشخوار فکری می تواند رویدادهایی که در گذشته، حال و آینده باعث پریشانی و ناراحتی هیجانی شده (یا خواهد شد) را در بر بگیرد ولی محتوای نگرانی بیشتر درباره رویدادهای آینده است با این وجود در زمینه اضطراب این دو می توانند مکمل هم باشند.
نگرانی در بسیاری از اختلالات اضطرابی نقش مهمی دارد(بارلو، 1988، راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی، 2013) برای مثال اختلال اضطراب فراگیر تا حد زیادی با با نگرانی گسترده­ای درباره حوادث و رویدادهای متعدد زندگی مشخص می­شود. اختلال وحشتزدگی با نگرانی­هایی درباره وقوع حملات وحشتزدگی در آینده تعیین می­شود فوبی­های خاص با نگرانی­های مزمن و افراطی از مواجهه با محرکهای ترسناک مشخص می شود.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر