جهت ارسال نظرات و پیشنهادات خود میتوانید از طریق فرم کنار اقدام کنید.
در صورت هرگونه مشکل در فایل خریداری شده (ناقص بودن، دانلود نشدن و ... ) فقط از بخش گزارش فایل در صفحه خود محصول اقدام نمایید.
* پشتیبان سایت هیچ گونه مسئولیتی در قبال حقوق فایل ها ندارد و فقط موارد وضعیت‌ خرید فایل ها و نرسیدن لینکهای دانلود و... را بررسی میکند.
 Telegram: @websitesupport
 
توجه!  وجه کسر شده از حساب کاربرانی که برای پرداخت وجه اقدام نموده و در سایت دروازه پرداخت اینترنتی (سایت بانک) یا در این سایت با پیغام عدم موفقیت در پرداخت وجه مواجه شده ولی وجه از حسابشان کسر شده است، بصورت خودکار حداکثر تا 72 ساعت، به کارت بازخواهد گشت. چنانچه طبق صورتحساب دریافتی از کارت خود اطمینان دارید که وجه به کارت عودت داده نشده است با مرکز تماس بانک مربوطه (دروازه پرداخت اینترنتی مورد استفاده) تماس بگیرید. شاپرفا هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد و تمام مسئولیت آن با بانک مربوطه (دروازه پرداخت اینترنتی مورد استفاده) میباشد.
 
ارسال پیام