جهت ارسال نظرات و پیشنهادات خود میتوانید از طریق فرم کنار اقدام کنید.
* در صورت هرگونه مشکل در فایل خریداری شده (ناقص بودن و ... ) فقط از بخش پرسش و نظرات در صفحه خود محصول اقدام نمایید.
* جهت مواردی چون حقوق فایل ها و ... از بخش گزارش فایل در صفحه محصول اقدام نمایید.
 * از این بخش فقط برای ارسال پیشنهاد و انتقاد استفاده نمایید.
 
توجه!  وجه کسر شده از حساب کاربرانی که برای پرداخت وجه اقدام نموده و در سایت دروازه پرداخت اینترنتی (سایت بانک) یا در این سایت با پیغام عدم موفقیت در پرداخت وجه مواجه شده ولی وجه از حسابشان کسر شده است، بصورت خودکار حداکثر تا 72 ساعت، به کارت بازخواهد گشت. چنانچه طبق صورتحساب دریافتی از کارت خود اطمینان دارید که وجه به کارت عودت داده نشده است با مرکز تماس بانک مربوطه (دروازه پرداخت اینترنتی مورد استفاده) تماس بگیرید. شاپرفا هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد و تمام مسئولیت آن با بانک مربوطه (دروازه پرداخت اینترنتی مورد استفاده) میباشد.
 
ارسال پیام