مجموعه گزارش کار ماشین های الکتریکی

این بسته گزارش کار آزمایشگاه شامل سه گزارش کار در زمینه ماشین های الکتریکی می باشد.

1) گزارش کار اول : گزارش کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1، 30 صفحه به صورت تایپی شامل:

 • آزمایش بارداری و بی باری مولد شنت به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.
 • آزمایش بارداری و بی باری مولدهای کمپوند به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.
 • آزمایش بارداری و بی باری مولد تحریک مستقل به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.
 • آزمایش مشخصه گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور شنت به همراه نمودارها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.
 • آزمایش مشخصه گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور های کمپوند اضافی به همراه نمودارها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.
 • مقایسه نمودار آزمایش های بارداری مولدها با هم.
 • آزمایش تعیین تلفات و راندمان مولد شنت به همراه شماتیک مداری.

2) گزارش کار دوم: گزارش کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2، 49 صفحه به صورت تایپی شامل:

 • آزمایش تشخیص و شناسایی ترانسفورماتور سه فاز کاملا به هم ریخته به همراه شماتیک مداری.
 • آزمایش تعیین گروه ترانسفورماتورهای سه فاز به همراه شماتیک مداری.
 • آزمایش بی باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور سه فاز به همراه شماتیک مداری.
 • آزمایش تعیین جریان هر فاز در ترانسفورماتورهای سه فاز به همراه شماتیک مداری.
 • آزمایش موازی سازی دو ترانسفاورماتور سه فاز به همراه شماتیک مداری.
 • آزمایش های تشخیص ، تعین گروه و تعین جریان هر فاز در ترانسفورماتور مجهز به تب چنجر.
 • آزمایش بی باری و بارداری مولد سنکرون سه فاز.
 • آزمایش منحنی مشخصه V موتور سنکرون.
 • آزمایش گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور سه فاز روتور سیم پیچی شده.
 • آزمایش گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور سه فاز قفس سنجابی.
 • آزمایش تعیین تلفات و راندمان مولد سنکرون سه فاز.

3) گزارش کار سوم: گزارش کار کارگاه سیم پیچی 1 و 2، 40 صفحه به صورت دستی شامل:

 • محاسبات معمولی ترانسفورماتور تک ولتاژ.
 • محاسبات معکوس ترانسفورماتور تک ولتاژ.
 • محاسبات معمولی ترانسفورماتور چند ولتاژ.
 • محاسبات معکوس ترانسفورماتور چند ولتاژ.
 • محاسبات معمولی اتوترانسفورماتور تک ولتاژ.
 • محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز گام کامل.
 •  محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز گام کسری.
 • محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز دوطبقه با دو کسری گام مختلف.
 • محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز دالاندر.
 • رسم دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز گام کامل بدون جدول تنها با داشتن گروه کلاف و شروع فاز.
 • رسم دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز گام کسری بدون جدول تنها با داشتن گروه کلاف و شروع فاز.

نکته مهم :
تمام گزارش کار های بالا تو آزمایشگاه و کارگاه توسط خودم تست شدن و به صورت عملی پیاده سازی شدن امیدوارم مفید باشه براتون.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر