مقاله ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ (ﻣﯿﮑﺮوﭘﺎﯾﻞ)

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ را در ﺑﻬﺴﺎزی ﭘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ و در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺘﻞ اﻟﺰﻫﺮا ﺑﺎ اﺳﮑﻠﺖ ﻓﻮﻻدی 22 ﺳﻘﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﺮوژه از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﺗﺮاز ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن در ﻋﻤﻖ 18 ﻣﺘﺮی و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺗﺮاز ﮐﻒ ﭘﯽ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺣﻔﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎک ﻣﺎﺳﻪای و ﺳﯿﻠﺘﯽ زﯾﺮ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن در اﺛﺮ ﺟﺮﯾـﺎن آب زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ در اﺛﺮ ﭘﻤﭙﺎژ آب اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﻬﺴﺎزی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ 4 رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﺎی 3 و 6 ﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺴﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری روی آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و  ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺸﺎری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎی 6 ﻣﺘﺮی ﺣﺪود 15 ﺗﻦ و 3 ﻣﺘﺮی ﺣﺪود 7 ﺗﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎی 6 ﻣﺘﺮی و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎی 3 ﻣﺘﺮی در اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﻔﺎری ﺣﺪاﻗﻞ 6 ﻣﺘﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﻼن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ در ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﺷﺪ.

کلمات ﮐﻠﯿﺪی: ﺑﻬﺴﺎزی ﭘﯽ، رﯾﺰ ﺷﻤﻊ ﻫﺎ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺸﺎری، ﺗﺴﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری


جهت دریافت مقاله ﺑﻬﺴﺎزی ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﺰﺷﻤﻊ ﻫﺎ (ﻣﯿﮑﺮوﭘﺎﯾﻞ) مراحل زیر را انجام دهید:
  1. بر روی دکمه پرداخت و دریافت فایل کلیک کنید و مشخصات خود را وارد نمایید.
  2. دکمه پرداخت و دانلود را کلیک نمائید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید.
  3. پس از پرداخت موفق مجددا به سایت شاپرفا و صفحه دریافت فایل هدایت میشوید.
  4. کافیست بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.
در صورتیکه پرداخت شما موفق باشد بصورت خودکار به صفحه دریافت فایل هدایت میشوید

چنانچه به هر دلیل به صفحه دریافت فایل هدایت نشدید یک ایمیل حاوی لینک دانلود برای شما بصورت خودکار ارسال میگردد، همچنین از طریق لینک پیگیری خرید میتوانید لینک دانلود را مشاهده نمایید.

در صورتیکه فایل دریافت شده، بر روی سیستم یا تلفن همراه شما نمایش داده نمیشود؛ با توجه به فرمت فایل باید نرم افزار مخصوص آن را نصب داشته باشید، بطور مثال برای نمایش فایل هایی یا فرمت DOC یا PPT و پاورپوینت باید نرم افزار microsoft office نصب داشته باشید.
دانلود فیلم و سریال ایرانی سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط