گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان،ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﻳﯽ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎهای روز اﻓﺰون ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﺳﺎل ١۶٣١ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و درﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ های اوﻟﻴﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻃﺮح از ﺳﺎل ۱۳۶۲ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ودر ﺳﺎل ۱۳۶۳ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻴﺪ،در اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻼش ﻮ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻓﺮاوان در ﺁذر ﻣﺎﻩ ۱۳۶۴ ‫اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﺣﺪ اﻟﻔﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ ﺻﻮرت پذیرﻓﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻗﺮاردادهای اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪها اﻣﻀﺎ و از ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﮐﺎرهای ﻧﺼﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح و ﻣﺸﺎرﮐﺖ هر چه ﺑﻴﺸﺘﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ های ﻣﺮدﻣﯽ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﺣدهای ﻓﺮﺁﻳندی درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد، در ﺗارﻳﺦ ۱۹/١/۱۳۶۶ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﺎ ۵۱ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﺑﺎ ۴۹ درﺻﺪ ‫ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و ادارﻩ اﻣﻮر ﻃﺮح ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از ﺁن ﺑﻌﻬﺪﻩ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • تاریخچه پتروشیمی اراک
 • نمودار واحدهای مختلف پتروشیمی اراک
 • لرزه نگاری صنعتی
 • توربین
 • اطلاعات کلی General Information
 • نصب Instalation
 • عملکرد و بهره داری   Operation
 • نگهداری   Maintenance
 • روغنکاری  Lubrication
 • گاورنر  Governor
 • Gearbox

 • کد فایل: 4634
 • تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۴
 • حجم فایل: 2.1 مگابایت
جهت دریافت گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک مراحل زیر را انجام دهید:
 1. بر روی دکمه پرداخت و دریافت فایل کلیک کنید و مشخصات خود را وارد نمایید.
 2. دکمه پرداخت و دانلود را کلیک نمائید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید.
 3. پس از پرداخت موفق مجددا به سایت شاپرفا و صفحه دریافت فایل هدایت میشوید.
 4. کافیست بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.
در صورتیکه پرداخت شما موفق باشد بصورت خودکار به صفحه دریافت فایل هدایت میشوید

چنانچه به هر دلیل به صفحه دریافت فایل هدایت نشدید یک ایمیل حاوی لینک دانلود برای شما بصورت خودکار ارسال میگردد، همچنین از طریق لینک پیگیری خرید میتوانید لینک دانلود را مشاهده نمایید.

در صورتیکه فایل دریافت شده، بر روی سیستم یا تلفن همراه شما نمایش داده نمیشود؛ با توجه به فرمت فایل باید نرم افزار مخصوص آن را نصب داشته باشید، بطور مثال برای نمایش فایل هایی یا فرمت DOC یا PPT و پاورپوینت باید نرم افزار microsoft office نصب داشته باشید.
شگفت انگیزهای امروز شهرفافا سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر