گزارش آزمایشگاه خواص سنگ

یک مخزن هیدروکربنی سنگی است که هم دارای ظرفیت ذخیره سازی بوده (متخلخل باشد) و هم توانایی عبور سیال از میان خود را داشته باشد (تراوا) نحوه  رفتار هیدروکربن در داخل مخزن عمدتا بوسیله بعضی خواص ذاتی سیالات درون مخزن و محیط متخلخل کنترل می شود. تحلیل خصوصیات زمین شناسی مخزن که جریان سیال و مکانیسم های بازیافت را کنترل می کند و باعث ایجاد مدل های کاربردی برای شبیه سازی مخزن (reservoir simulation) و توسعه میدان می شود.

عمده ترین سنگهای مخزن سنگ های رسوبی هستند، که به سه قسمت تقسیم می شوند :
    ۱- مخازن ماسه سنگی 
    ۲- مخازن کربناته
    ۳- مخازن شیلی

در ارزیابی یک مخزن از کلیه تکنیک ها روش استفاده می شود تا پارامترهای زمین شناسی و پتروفیزیکی کنترل کننده حرکت سیال را در آن مشخص نمود. درک متغیر پیچیده در خواص هیدرولیکی سنگ مخزن نظیر تخلخل (porosity)، تراوایی (permeability)، فشار مویینه (capillary pressure)، ناهمگنی مخزن (reservoir heterogeity)، شکل هندسی (geometry) و محتوای سیال آن نیازمند یک کوشش همه جانبه است.

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
گزارش آزمایشگاه خواص سنگ شامل تئوری آزمایش،شرح آزمایش،محاسبات،جداول و  … از آزمایشات است.

 

» این گزارش آزمایشگاه شامل تئوری،شرح،آنالیز داده ها،عکس و …  شش آزمایش میباشد که عبارتند از:

  • Core Washing
  • اشباع سنگ مخزن (ReSacuration)
  • مقدار اشباع آب بطور مستقیم (Sw)
  • پیدا کردن حجم کل سنگ (V Bulk)
  • پیدا کردن مستقیم درجه اشباع نفت و آب (Retort)
  • اندازه گیری تخلخل (Porosity)

سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر