جزوه مکانیک سنگ

ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از داﻧﺶ ﻧﻈﺮی و عملی از رﻓﺘﺎر ﻣﮑﺎنیکی ﺳﻨﮓ ﯾﺎ آن ﺑﺨﺶ از ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐه ﺑه واﮐﻨﺶ ﺳﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺪان های ﻧﯿﺮو از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰیکی اﻃﺮاف ﻣﺮﺑﻮط می ﮔﺮدد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺻﻮل ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ و روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آن ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن ، راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﻧﻔﺖ و ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮓ ﺣﻞ ﺷﻮد ، ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﯿﻢ.


  • کد فایل: 4690
  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۱۷
  • حجم فایل: 10.3 مگابایت
جهت دریافت جزوه مکانیک سنگ مراحل زیر را انجام دهید:
  1. بر روی دکمه پرداخت و دریافت فایل کلیک کنید و مشخصات خود را وارد نمایید.
  2. دکمه پرداخت و دانلود را کلیک نمائید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید.
  3. پس از پرداخت موفق مجددا به سایت شاپرفا و صفحه دریافت فایل هدایت میشوید.
  4. کافیست بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.
در صورتیکه پرداخت شما موفق باشد بصورت خودکار به صفحه دریافت فایل هدایت میشوید

چنانچه به هر دلیل به صفحه دریافت فایل هدایت نشدید یک ایمیل حاوی لینک دانلود برای شما بصورت خودکار ارسال میگردد، همچنین از طریق لینک پیگیری خرید میتوانید لینک دانلود را مشاهده نمایید.

در صورتیکه فایل دریافت شده، بر روی سیستم یا تلفن همراه شما نمایش داده نمیشود؛ با توجه به فرمت فایل باید نرم افزار مخصوص آن را نصب داشته باشید، بطور مثال برای نمایش فایل هایی یا فرمت DOC یا PPT و پاورپوینت باید نرم افزار microsoft office نصب داشته باشید.
شهرفافا سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر