مقاله کاربرد روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت بوسیله کنترل UPFC

سیستم های قدرت بزرگ بهم پیوسته اغلب نوساناتی با میرایی ضعیف را بین ژنراتورهای سنکرون و زیر سیستمه ا تحمل می کنند. این مقاله روشی را بر اساس کاربرد مدل سیستم غیر خطی و روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت با استفاده از UPFC ارائه می کند. یک استراتژی کنترل حالت متغیر که سیگنال های محلی توان اکتیو و راکتیو موجود را بکار می برد، با تحقیقات بسیار بدست آمده است.

کلمات کلیدی: کنترل کننده یکپارچه توان UPFC ، کنترل حالت متغیر ، روش لیاپانوف مستقیم


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر