مقاله بررسی اثر سناریوهای مختلف قیمتی بر میزان مصرف بنزین

بحث واقعی نمودن قیمت ها و مساله عدالت اجتماعی یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه مورد مناقشه سیاستگذاران اقتصادی کشور می باشد. با توجه به آنکه مطابق تئوری های اقتصادی هنگامی با افزایش قیمت بنزین مصرف آن کاهش خواهد یافت که در محدوده کشش پذیری تابع تقاضا قرار داشته باشد، تحقیق حاضر به بررسی علمی این موضوع خواهد پرداخت.
هدف از این تحقیق ، تخمین توابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت بنزین در دوره 1383-1346 پیش بینی میزان تاثیر سناریوهای مختلف قیمتی بر روی مصرف آن طی سال های 1389 -1385 میباشد. در راستای تحلیل دقیقتر در این بررسی، 9 مدل با متغییرهای قیمت واقعی بنزین، درآمد واقعی، موجودی وسایل نقلیه و کارایی تخمین زده شده است. برای تخمین مدل ها از روش ARDL استفاده شده و نتایج تخمین ها نشان می دهد که بنزین یک کالای کم کشش و ضروری می باشد. علیرغم کشش قیمتی پایین تابع تقاضای بنزین، برای سیاستگذاری باید به درصد و نوع افزایش (پلکانی و یکنواخت) قیمت بنزین نیز توجه داشت. پیش بینی مقدار مصرف بنزین طی دوره 1385-1389 نشان می دهد که با افزایش قیمت در یکسال و ثابت ماندن آن طی سال های آتی، مصرف با یک کاهش در سال افزایش قیمت، دوباره به رشد خود طی سال های آتی ادامه می دهد و سیاست قیمتی کارایی لازم برای جلوگیری از رشد مصرف را نخواهد داشت. ولی اگر قیمت به صورت پلکانی بالا رود، بسته به درصد افزایش می تواند مانع رشد بالای مصرف گردد. البته در اتخاذ سیاست های قیمتی فوق باید اثرات تورمی و امکان استفاده از سیاست های غیرقیمتی مکمل نیز ملحوظ گردد.

کلمات کلیدی: بنزین، سیاست قیمتی، میزان کاهش مصرف، شبیه سازی ARDL


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر