مقاله بررسی اثر مواد فعال سطحی بر تغییر ترشوندگی مخازن کربناته

در این تحیقیق آزمایشگاهی تغییر ترشوندگی سنگ مخزن آغاجاری که از جمله مخازن کربناته شکاف دار کشور می باشد، توسط مواد فعال سطحی مورد بررسی قرار گرفت. جهت این کار از سه نوع ماده فعال سطحی آنیونی، کاتیونی و غیر یونی که به تر تیب عبارتند از سدیم آلکیل بنزن سولفونات (SDS) دو دسیل تری متیل آمونیوم بروماید (DTAB) و تریتون ایکس 100 می باشد استفاده گردید. تغییر ترشوندگی در حضور هر کدام از این مواد فعال سطحی در سه غلظت 0/1 و 0/2 و 0/3 درصد وزنی و در چهار دمای 25 و 30 و 50 و 80 درجه سانتی گراد بررسی گردید. نتایج آزمایش های انجام شده نشان می دهد که ماده فعال سطحی غیر یونی تریتون ایکس 100 نسبت به دو ماده فعال سطحی دیگر در هر سه غلظت و در شر ایط دمای برابر توان توانسته است ترشوندگی سنگ مخزن را به مقدار بیشتری از وضعیت نفت دوست به وضعیت آب دوست تغییر دهد.

کلمات کلیدی: ترشوندگی، مخازن کربناته شکافدار، نفت دوست، آب دوست، مواد فعال سطحی


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر