مقاله بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری

در مقاله پیش رو تحلیل ارتعاشات محوری مورد بررسی قرار گرفت. بعلت ناکارآمدی روش های تحلیلی و تئوری در تاثیر و اعمال پارامترهای غیر خطی با تغییر فرم های بزرگ، روش عددی برای حل معادلات ارتعاشی رشته حفاری در حوزه فرکانس و زمان برگزیده شده و پاسخ های بدست آمده با مقادیر تجربی و مدلهای پیش بینی شده مقایسه شده است. تاثیر پارامترهایی از قبیل گل حفاری، میرایی، وزن روی مته، زاویه انحراف چاه و استفاده از مته سه مخروطی که در رفتار استاتیکی و دینامیکی رشته حفاری موثرند، از مهمترین موضوعاتی هستند که به آنها پرداخته شد.
از تحلیل استاتیک غیرخطی برای تعیین محل تماس رشته با دیواره چاه و طول موثر رشته و تحلیل های مودال و هارمونیک برای تعیین فرکانس های طبیعی محوری و سرعت های بحرانی استفاده شده و با تحلیل گذرا رفتار دینامیکی سیستم در حوزه زمان بررسی شد.

کلمات کلیدی: رشته حفاری، وزن روی مته، پایدارکننده، لوله های وزنه و حفاری


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر