مقاله محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در برش جزن (خاور نطنز)

سازند قم در ناحیه جزن (11 کیلومتری خاور شهرستان)، دربردارنده 11 رخساره کربناته وابسته به کمربندهای رخساره ای تالاب پشت سد، سد، دریای باز ژرف و 2 رخساره تخریبی در این برش شناسایی شدند. ستون رخساره ای و تغییرات عمودی رخساره ها نشان دهنده 2 چرخه رسوبی پس رونده در برش جزن است که به احتمال زیاد هم ارز بخش های بالایی سازند قم (بخش های f و e) اند. ریف های سدی وابسته به چرخه رسوبی دسته چهارم اند که در دسته رخساره ایTST سکانس زبرین جای دارند.

کلمات کلیدی: محیط رسوبی، چینه نگاری، چینه نگاری سکانسی، سازند قم، رخساره کربناته


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر