مقاله مروری بر جنبه های اساسی نگهداری غذا با تکنولوژی هردل

تکنولوژی هردل در کشورهای صنعتی و همچنین در حال توسعه، برای نگهداری ملایم اما موثر غذاها به کار میرود. سابقا این تکنولوژی که ترکیبی از روش های نگهداری است، به صورت تجربی و بدون داشتن اصول معینی مورد استفاده قرار می گرفته است. اما طی 20 سال گذشته استفاده هوشمند و آگاهانه از این تکنولوژی به دلیل این که فاکتورهای مهم در نگهداری غذا مثل دما، Eh ،aw ،pH و ... بهتر شناخته شده اند، بیشتر مشهود گردیده است.
اخیرا تاثیر روش های نگهداری بر فیزیولوژی و رفتار میکرو ارگانیسم ها در غذا مثل هموستازی، تخلیه انرژی متابولیکی و واکنش های تنشی محاسبه گردیده و مفهوم جدیدی از روش های نگهداری چند منظوره ی غذا، پدیدار گشته است.
در مقاله حاضر به طور مختصر به معرفی تکنولوژی هردل و تاثیر آن بر غذا و جنبه های اساسی آن در ارتباط با میکرو ارگانیسم ها، پرداخته شده است.

کلمات کلیدی: نگهداری غذا، تکنولوژی هردل، هموستازی، تخلیه انرژی متابولیکی، واکنش های تنش


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر