مقاله کاربرد یک ضریب انتقال جرم تلفیقی در استخراج مایع - مایع و بررسی اثر آلودگی فازها

در این کار اثر حضور مواد فعال سطحی بر ضریب انتقال جرم قطره منفرد در یک ستون استخراج بررسی گردیده و آزمایشات زیادی بر روی یک سیستم مایع-مایع با کشش سطحی پایین انجام شده است. ضرایب انتقال جرم در سیستم تمیز و سیستم آلوده اندازه گیری شده و تفاوت بین مقاومت های انتقال جرم در این دو سیستم به عنوان یک مقاومت اضافی اعمال شده توسط ماده آلاینده در نظر گرفته شده و تصحیحی بر روی یک مدل تلفیقی انتقال جرم انجام شده است.
این مقاومت اضافی در انطباق با نتایج تجربی به صورت یک مدل ریاضی ارائه گردیده و محاسبه ضریب کلی انتقال جرم بر مبنای مدل جدید توافق خوبی را در مقایسه با نتایج تجربی فراهم نموده است.

کلمات کلیدی: انتقال جرم، ماده سطحی، استخراج، سیستم مایع-مایع


سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر