تحقیق درباره ورشکستگی تجار و تصفیه اموال

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت می­باشد و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده است. این واژه در فرهنگ فارسی معین اینگونه تعریف شده است: ورشکسته تاجری است که بر اثر پیشامدی سرمایه خود را از دست داده است.. همچنین در لغت نامه دهخدا، ورشکسته از مصدر ورشکستن و به معنای کسی است که سرمایه و مال خود را از دست داده است. در فرهنگ سخن نیز ورشکستگی اینگونه تعریف شده است: وضعیت بازرگان یا شرکتی که از پرداخت دیون و انجام تعهدات خود ناتوان شده است و دادگاه حکم بدین موضوع داده است.

 

فهرست مطالب:

 • آشنایی با مفاهیم و تعاریف پژوهش
 • تعریف مفاهیم پژوهش
 • مفهوم ورشکستگی
 • مفهوم اصطلاحی ورشکستگی
 • مقایسه ورشکستگی با مفاهیم مشابه
 • تفاوت ورشکستگی با اعسار
 • مفهوم تاجر
 • فعالیت تجارتی
 • تصفیه امور ورشکسته
 • تعریف تصفیه
 • تعیین مدیر تصفیه
 • تعیین عضو ناظر
 • کارمندان اداره تصفیه امور ورشکستگی
 • ابزارهای تصفیه 
 • شرایط و اعلام حکم ورشکستگی
 • تاریخچه ورشکستگی
 • دلایل ورشکستگی
 • شرایط اعلام ورشکستگی
 • تنگدستی حقوقی و ورشکستگی تاجر
 • انتقال اموال با انگیزه فرار از دین توسط ورشکسته
 • احراز ورشکستگی
 • دادگاه صلاحیت دار
 • آثار حکم ورشکستگی
 • ماهیت حقوقی منع مداخله
 • اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف
 • اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ توقف
 • اقاریر ورشکسته
 • انواع دیونی که پس از صدور حکم اعسار و ورشکستگی ایجاد میشوند
 • مبانی پیشگیری از ورشکستگی در حقوق ایران
 • سازمان تصفیه و اداره امور ورشکسته
 • اداره تصفیه امور ورشکستگی
 • اعضای اداره تصفیه
 • کارمندان اداره تصفیه
 • محدودیت­ های اختیارات مدیر و اداره تصفیه
 • وظایف مدیران و اداره تصفیه
 • اجرای اصول تصفیه
 • تصفیه اختصاری
 • شرایط اجرای تصفیه اختصاری
  • الف) وجود اموال فراتر از مستثنیات دین
  • ب) عدم تامین هزینه امور ورشکسته از حاصل فروش اموال
  • ج) عدم درخواست اجرای اصول تصفیه عادی در مهلت مقرر توسط طلبکاران
 • ضوابط شکلی اجرای تصفیه اختصاری
  • الف) انتشار آگهی
  • ب) فروش بدون تشریفات
  • ج) تنظیم گزارش نهایی
 • تفاوت­ های بین تصفیه اختصاری و عادی
 • تصفیه عادی
 • عدم کفایت اموال مانعی بر سر راه تصفیه عادی
 • نحوه اجرای تصفیه عادی
  • الف) انتشار آگهی
  • ب) ارسال نسخه ­ای از آگهی به بستانکاران شناخته شده
 • تشریح ماده 419 قانون تجارت
 • شرایط فروش اموال غیرمنقول تاجر
 • ممنوع بالاختیار بودن افراد ورشکسته در دفاتر اسناد رسمی
 • قواعد حاکم بر مزایده
 • فروش اموال منقول بعد از قطعیت حکم توقف
 • فروش اموال غیرمنقول بعد از قطعیت حکم توقف
 • فروش اموال غیرمنقول و تأخیر تصفیه امور ورشکستگان مطابق ماده 42 و 43 قانون تصفیه
 • منع فروش اموال غیرمنقول ورشکسته پیش از قطعیت حکم ورشکستگی
 • منع تعقیب انفرادی ورشکسته مطابق ماده 419 قانون اداره تصفیه
 • بحث در اطراف ماده 58 قانون تصفیه و ماده 34 قانون ثبت
 • نظریه دادسرای دیوات عالی کشور در خصوص ماده 34 قانون ثبت
 • مرجع شکایت از عملیات اداره تصفیه
 • خاتمه ورشکستگی
 • منابع و مأخذ

این فایل مناسب برای پایان نامه و پروپوزال نویسی مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری حقوق می باشد. در این فایل از مطالب جدید استفاده شده است. کلیه مطالب مندرج در فهرست شرح داده شده و منبع آن در قسمت منابع قرار دارد. در این تحقیق از 23 کتاب و 13 پایان نامه و 16 مقاله استفاده شده است. 


سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر