تحقیق پیوندهای شیمیایی

پیوند یونی حاصل از ترکیب یک فلز و نافلز می‌باشد. مواد زیادی وجود دارند که دارای پیوندهای یونی نیستند. پیوند یونی در عناصری که تمام اتم‌های آنها یکسانند، نمی‌تواند تشکیل شود به عنوان مثال یک اتم هیدروژن نمی‌تواند الکترون را به اتم‌ هیدروژن دیگر که الکترونگاتیوی کاملا یکسان دارد، منتقل کند.

 

» فهرست مطالب:

 • پیوند کوالانسی
 • تشکیل و خواص مواد مولکولی
 • ساختمان های لوییس قاعده هشت تایی
 • ساختمان های لوییس برای اتمها
 • نوشتن ساختمان های لوییس برای مولکول ها
 • ساختمان های لوییس شامل پیوندهای چندگانه
 • استثناء در مورد قاعده هشت تایی
 • شکل هندسی مولکولی
 • دافعه جفت الکترون
 • شکل هندسی چهار وجهی
 • سایر مولکولها
 • قطبیت مولکولها
 • مولکولهای دواتمی
 • سایر مولکولهای ساده
 • اسیدهای اکسیژن دار
 • منابع

سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر