مقاله نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش با نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش گردآوری داده ها توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر کازرون که طبق اطلاعات به دست آمده تعداد آنها 1520 نفر می باشند که بر اساس فرمول کوکران 307 نفر را از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب کردیم.
ابزار گردآوری اطلاعات میدانی در این پژوهش پرسشنامه می باشد که از پرسشنامه مدیریت استعداد (فیلیپس و راپر)، تسهیم دانش (دیکسون) و سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال) تشکیل شده است. روایی صوری توسط اساتید و تایید نهایی استاد راهنما و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss و AMOS و آزمون های، معادلات ساختاری، ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون t به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های تحقیق پرداختیم. نتایج فرضیه اصلی تحقیق نشان داد بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش با نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون ارتباط معنا داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: مدیریت استعداد، تسهیم دانش، سرمایه اجتماعی، آموزش و پرورش


جهت دریافت مقاله نقش تعدیل گر سرمایه اجتماعی بر رابطه بین مدیریت استعداد و تسهیم دانش در اداره آموزش و پرورش شهر کازرون مراحل زیر را انجام دهید:
  1. بر روی دکمه پرداخت و دریافت فایل کلیک کنید و مشخصات خود را وارد نمایید.
  2. دکمه پرداخت و دانلود را کلیک نمائید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید.
  3. پس از پرداخت موفق مجددا به سایت شاپرفا و صفحه دریافت فایل هدایت میشوید.
  4. کافیست بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.
در صورتیکه پرداخت شما موفق باشد بصورت خودکار به صفحه دریافت فایل هدایت میشوید

چنانچه به هر دلیل به صفحه دریافت فایل هدایت نشدید یک ایمیل حاوی لینک دانلود برای شما بصورت خودکار ارسال میگردد، همچنین از طریق لینک پیگیری خرید میتوانید لینک دانلود را مشاهده نمایید.

در صورتیکه فایل دریافت شده، بر روی سیستم یا تلفن همراه شما نمایش داده نمیشود؛ با توجه به فرمت فایل باید نرم افزار مخصوص آن را نصب داشته باشید، بطور مثال برای نمایش فایل هایی یا فرمت DOC یا PPT و پاورپوینت باید نرم افزار microsoft office نصب داشته باشید.
دانلود فیلم و سریال ایرانی سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


  1. آواتار


    ارسال نظر