مقاله تبیین قدرت توضیحی نسبت های صورت جریان وجوه نقد در مقایسه با نسبت های ترازنامه در پیش بینی سود هر سهم در صنعت بانکداری

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به خود جلب می کنید تاکید بیش ازحد بازار سرمایه به سود و اطلاعات مرتبط با آن باعث شده است که این رقم به یکی از مهم ترین عوامل تغییرات قیمت سهام تبدیل گردد و با ایجاد یک بازده غیرعادی، ارزش شرکت را به خود وابسته سازد. پژوهش حاضر به منظور ارائه داده ها و اطلاعات مفید و سودمند در خصوص پیش بینی سود به مدیران مالی شرکت ها در مقایسه نسبت های مالی صورت جریان نقد و نسبت های مالی سنتی در پیش بینی سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1393 تمرکز یافته است. یه منظور دستیابی و تحقق هدف تحقیق،، یک روش تحقیق توصیفی همبستگی انتخاب شده است. جامعه آماری تحقیق شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و شامل 17 بانک می باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد: نتایج نشان می دهد بین نسبت های مالی سنتی و قابلیت پیش بینی سود ارتباط معنادار و بسیار ناچیزی وجود دارد. از طرف دیگر، بین نسبت های صورت جریانات نقد و قابلیت پیش بینی سود ارتباط قوی تری وجود دارد. بنابراین نسبت های مالی صورت جریانات نقدی در مقایسه با نسبت های مالی ترازنامه ای ارتباط معنادار و قوی تری با قابلیت پیش بینی سود در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

کلمات کلیدی: نسبت های مالی صورت جریان نقد، نسبت های مالی سنتی، سود هر سهم، نسبت سرمایه گذاری، اهرم مالی، نقد شوندگی سهام


محصولات مرتبط


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر