پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی

بمنظور مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی از نمونه های در دسترس که در سال 1393 به مراکز غیر رسمی در گرگان جهت فالگیری مراجعه کردند و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده وحجم نمونه 200 زن می باشد که به صورت تصادفی در دو گروه زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی تقسیم شده اند، روش تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های توصیفی از نوع همبستگی همچون جداول فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، با استفاده از نرم افزار spss از روش t مستقل گروه ها و تحلیل واریانس چند متغیره Manova استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد:
فرضیه 1: باورهای غیرمنطقی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی متفاوت است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد تفاوت میانگین و انحراف معیار باورهای غیرمنطقی در زنان عادی 35/17±31/118 وگروه  زنان مراجعه کننده به فالگیر 99/13±63/124 می باشد که این میزان اختلاف به لحاظ آماری معنی دار می باشد و فرضیه 2: سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی متفاوت است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس چند متغیره نشان داد که میانگین وانحراف معیار  اسناد درونی منفی زنان عادی (21/1±84/3) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (99/0±20/4)، اسناد درونی مثبت زنان عادی (24/1±09/5) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (93/0±50/5)، اسناد پایداری منفی زنان عادی (13/1±37/3) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (92/0±13/4)، اسناد پایداری مثبت زنان عادی (10/1±87/4) و زنان مراجعه کنـنـده به فالـگیری (86/0±26/5)، اسناد کلی منفی زنان عادی (15/1±73/3) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (08/1±13/4) و اسناد کلی مثبت زنان عادی (17/1±5) و زنان مراجعه کننده به فالگیری (05/1±49/5) میباشد که بین این دو گروه تفاوت معنی دار وجود دارد.


» فهرست مطالب
چکیده 
فصل اول (کلیات پژوهش) 

 • 1-1 مقدمه 
 • 1-2 بیان مسئله 
 • 1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 
 • 1-4 جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ 
 • 1-5 اهداف اصلی 
  • 1-5-1 اهداف فرعی 
 • 1-6 سوالات تحقیق 
 • 1-7 فرضیه های تحقیق 
 • 1-8 کلید واژه ها 
 • 1-9 متغیرها 
  • 1-9-1 تعاریف مفهومی 
  • 1-9-2 تعاریف عملیاتی 

فصل دوم (پیشینه پژوهش) 

 • 2-1 مقدمه 
 • 2-2 باورهای منطقی و غیرمنطقی 
 • 2-3 ویژگی های باور منطقی 
 • 2-4 ویژگی های باور غیرمنطقی 
 • 2-5 انواع باورهای غیرمنطقی 
  • 2-5-1 زوج های چهارگانه باورها 
  • 2-5-2 فاجعه ستیزی در مقابل فاجعه سازی 
  • 2-5-3 تحمل بالای ناکامی در مقابل تحمل پایین ناکامی 
 • 2-6 انواع باورهای غیرمنطقی در نظریه الیس که در آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) وجود دارد 
  • 2-6-1 باور غیرمنطقی انتظار بیش از حد از خود 
  • 2-6-2 باورغیرمنطقی تمایل به سرزنش کردن 
  • 2-6-3 باور غیرمنطقی واکنش به ناکامی 
  • 2-6-4 باورهای غیرمنطقی بی مسئولیتی عاطفی 
  • 2-6-5 باور غیرمنطقی نگرانی زیاد توام با اضطراب 
  • 2-6-6 باور غیرمنطقی اجتناب از مشکلات 
  • 2-6-7 باور غیرمنطقی وابستگی به دیگران 
  • 2-6-8 باور غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر 
  • 2-6-9 باور غیرمنطقی کمال گرایی 
 • 2-7 تعریف اسناد 
  • 2-7-1 اسناد درونی- بیرونی 
  • 2-7-2 اسناد پایدار- ناپایدار 
  • 2-7-3 اسناد کلی (همه شمول- اختصاصی) 
 • 2-8 نظریه اسناد 
  • 2-8-1 نظریه جونز و دیویس (1956) 
  • 2-8-2 نظریه کلی (73-1972) 
  • 2-8-3 نظریه سلیگمن (1975) 
  • 2-8-4 نظریه واینر (1986) 
 • 2-9 اسنادها، موفقیت و شکست 
 • 2-10 سوگیری های اسناد 
 • 2-11 اسناد و جنسیت 
 • 2-12 درماندگی اسنادی 
 • 2-13 تأثیر سبک های اسناد بر سلامت روانی 
 • 2-14 تأثیر باورهای غیرمنطقی بر سلامت عمومی 
 • 2-15 فال و فال گیری در ایران 
 • 2-16 ریشه های گرایش افراد به فال و فال گیری 
 • 2-17 زنان بیشترین قشر مراجعه کننده به فالگیر 
 • 2-18 سوابق تحقیق 
 • 2-19 بحث و نتیجه گیری 

فصل سوم (روش کار) 

 • 3-1 جامعه آماری 
 • 3-2 نمونه و روش نمونه گیری 
 • 3-3 روش گردآوری اطلاعات 
 • 3-4 ابزار پژوهش 
  • 3-4-1 پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز 
  • 3-4-1-1 پایایی و روایی پرسشنامه جونز 
  • 3-4-2 پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن 
  • 3-4-2 پایایی و روایی پرسشنامه سلیگمن 
 • 3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 

فصل چهار (یافته های پژوهش)

 • 4-1 داده های جمعیت شناختی 
 • 4-1 آمار توصیفی 
 • 4-2 آمار استنباطی 

فصل پنج (نتیجه گیری و پیشنهادات)

 • 5-1 جمع بندی کلی نتایج 
 • 5-2 پیشنهادات 
 • 5-3 محدودیت های پژوهش 
 • 5-4 پیشنهادات برای پژوهشگران آینده 

منابع 


جهت دریافت پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبک های اسنادی در زنان مراجعه کننده به فالگیر و زنان عادی مراحل زیر را انجام دهید:
 1. بر روی دکمه پرداخت و دریافت فایل کلیک کنید و مشخصات خود را وارد نمایید.
 2. دکمه پرداخت و دانلود را کلیک نمائید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید.
 3. پس از پرداخت موفق مجددا به سایت شاپرفا و صفحه دریافت فایل هدایت میشوید.
 4. کافیست بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.
در صورتیکه پرداخت شما موفق باشد بصورت خودکار به صفحه دریافت فایل هدایت میشوید

چنانچه به هر دلیل به صفحه دریافت فایل هدایت نشدید یک ایمیل حاوی لینک دانلود برای شما بصورت خودکار ارسال میگردد، همچنین از طریق لینک پیگیری خرید میتوانید لینک دانلود را مشاهده نمایید.

در صورتیکه فایل دریافت شده، بر روی سیستم یا تلفن همراه شما نمایش داده نمیشود؛ با توجه به فرمت فایل باید نرم افزار مخصوص آن را نصب داشته باشید، بطور مثال برای نمایش فایل هایی یا فرمت DOC یا PPT و پاورپوینت باید نرم افزار microsoft office نصب داشته باشید.
دانلود فیلم و سریال ایرانی سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط


 1. آواتار


  ارسال نظر