تحقیق پیشینه خارجی متغیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سال 2018

در این فایل 16 عدد پژوهش خارجی در خصوص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار دارد.
6 عدد پژوهش خارجی مربوط به انعطاف پذیری روانشناختی است.
6 عدد پژوهش خارجی مربوط به حرمت به خود است.
8 عدد از این پژوهش ها مربوط به سال 2018- 2017 است و 8 عدد از این پژوهش ها مربوط به سال 2016-2014 است و 8 عدد از پژوهش ها مربوط به سال 2013 الی 2011 است و 5 عدد از پژوهش ها مربوط به سال 2009 الی 2004 است. 

کلیه منابع به صورت apa در انتهای صفحه قرار داده شده است. 


ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر