پروژه تجزیه و تحلیل با spss

به منظور پاسخگویی به فرضیه های پژوهش بسته به مقیاس اندازه گیری، جهت دار بودن و یا بدون جهت بودن و همچنین پیوسته و یا گسسته بودن داده ها از آزمون های متفاوت استفاده می شود. ضمناً نرمال بودن متغیرها در قسمت توصیفی با استفاده از چولگی و کشیدگی اثبات شده بنابراین آزمون های پارامتریک بر روی متغیرها قابل اجرا می باشد.نکته: جهت اثبات نرمال بودن متغیرهای پژوهش، نیازی به استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و شاپیرو ویلک نیست، چراکه از آزمون های فوق فقط جهت بررسی نرمال بودن داده های ذاتاً کمی مثل قد و وزن استفاده می شود. و برای تست نرمالیته متغیرهایی که از طیف لیکرت و امثالهم استفاده می­کنند فقط از چولگی و کشیدگی استفاده می­شود.

فرضیه 1: آموزش هوش اخلاقی در ارتقای مهارت کنترل تکانه در درمانجویان وابسته به مواد موثر است.

با توجه به اینکه طرح آزمایشی این پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد، جهت کنترل اثر عامل پیش آزمون از روش آماری تحلیل کوواریانس  چند متغیره استفاده گردید. قبل از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره باید بفهمیم آیا واریانس­ها همگن هستند یا خیر که از آزمون Levin (لوین)، استفاده می­شود، پس از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره، دو جدول نمایش داده می شود که جدول اول همگن یا ناهمگن بودن واریانس ها را نشان می دهد.

در این فایل آمار توصیفی و استنباطی شرح داده شده است.  تحلیل داده ها با آزمون کوواریانس بین دو گروه آزمایش و کنترل به انجام رسیده است. این فایل می تواند مورد استفاده علاقه مندان به تحلیل آماری و دانشجویان و افرادی که در حال یادگیری نرم افزار اس پی اس اس هستند مفید باشد.


سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر