پروژه بهسازی خاک (طراحی میکروپایل)

در این پروژه ابتدا با استفاده از نرم­ افزار Allpile ظرفیت باربری میکروپایل تکی و گروه میکروپایل محاسبه گردیده و مقدار سختی به ازای نشست قابل قبول محاسبه می­ گردد. پس از آن توسط نرم­ افزار SAFE و با طراحی یک فونداسیون گسترده فرضی قرار گرفته بر روی میکروپایل­ های باربر، مقادیر تنش و نشست­ های وارده بر خاک قبل و بعد از بهسازی مقایسه می­ گردند.

بدست آوردن مقادیر ظرفیت میکروپایل تکی و گروهی به روش دستی و حل با نرم افزار ALLPILE و سپس محاسبه تنش ها و مقدار نشست های وارد بر یک پی گسترده بهسازی شده با میکروپایل های با مشخصات موجود تحت اثر بارگذاری سازه 8 طبقه مسکونی

 

» فهرست مطالب:
1- توصیف خصوصیات عمومی مصالح موجود

 • 1-1 هندسه مدل
 • 2-1 مشخصات مصالح خاکی
 • 3-1 مشخصات میکروپایل

2- محاسبه ظرفیت باربری و سختی میکروپایل

 • 1-2 مدلسازی در نرم افزار Allpile
  • 1-1-2 انتخاب نوع شمع
  • 2-1-2 پروفیل میکروپایل
  • 3-1-2 مشخصات میکروپایل
  • 4-1-2 بارگذاری و شرایط گروهی
  • 5-1-2 مشخصات مصالح خاکی
  • 6-1-2 تنظیمات جانبی
  • 7-1-2 پروفیل نهایی
 • 2-2 نتایج تحلیل
  • 1-2-2 منحنی بارگذاری فشاری - نشست
  • 2-2-2 تغییرات تنش قائم، مقاومت جداره و نیروی محوری در عمق
  • 3-2-2 ظرفیت باربری تک میکروپایل و گروه میکروپایل
 • 3-2 محاسبه ظرفیت باربری به صورت دستی به کمک آیین نامه FHWA-05
  • 1-3-2 محاسبه ظرفیت باربری سازهای
  • 2-3-2 محاسبه ظرفیت باربری ژئوتکنیکی

3- تحلیل میکروپایل تحت نرم افزار SAFE

 • 1-3 مدلسازی در نرم افزار SAFE
  • 1-1-3 مرحله اول مدلسازی (فونداسیون بدون میکروپایل)
  • 2-1-3 مرحله دوم مدلسازی (فونداسیون بر روی میکروپایل)
 • 2-3 نتایج تحلیل
  • 1-2-3 تنش های وارد بر خاک
  • 2-2-3 نشست فونداسیون تحت بار سرویس
  • 3-2-3 نیروهای وارده بر میکروپایل ها

4- ملاحظات اجرایی

فهرست شکل ها

 • شکل 1- انتخاب نوع شمع
 • شکل 2-تعریف پروفیل میکروپایل
 • شکل 3- تعریف مقطع میکروپایل در لایه ی اول
 • شکل 4- تعریف مقطع میکروپایل در لایه ی دوم
 • شکل 5- تعریف شرایط تک میکروپایل
 • شکل 6- تعریف شرایط گروه میکروپایل
 • شکل 7- مشخصات مصالح خاکی
 • شکل 8- تنظیمات جانبی
 • شکل 9- پروفیل نهایی
 • شکل 10- منحنی بارگذاری فشاری- نشست
 • شکل 11- تغییرات تنش قائم، مقاومت جداره و نیروی محوری در عمق
 • شکل 12- تنش های قائم وارد بر خاک قبل از بهسازی
 • شکل 13- تنش های قائم وارد بر خاک پس از بهسازی
 • شکل 14- نشست فونداسیون تحت بار سرویس قبل از بهسازی
 • شکل 15- نشست فونداسیون تحت بار سرویس بعد از بهسازی

فهرست جداول

 • جدول 1- مشخصات مصالح خاکی
 • جدول 2- مشخصات میکروپایل ها
 • جدول 3- ظرفیت باربری تک میکروپایل و گروه میکروپایل
 • جدول 4- مشخصات سازهای میکروپایل
 • جدول 5- مشخصات ژئوتکنیکی میکروپایل
 • جدول 6- بار وارده بر هر میکروپایل

سفارش تبلیغات در شاپرفا

محصولات مرتبط