پروپوزال طراحی مجتمع مسکونی با توجه به نیازهای کودکان خاص (دارای اوتیسم)

گروهی از کودکان هستند که میبایست به نوع زندگی آنها توجه جدی شود. کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، زیرمجموعه کودکان استثناییو خاص می باشند. از آنجا که کودکان استثنایی، قبل از هر چیز، کودک هستند، منتها کودکانی با خصوصیاتی ویژه که برای زندگی آنها به اقداماتی خاص نیاز است.

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و اﯾﺠﺎد ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ ﺑﺮای او ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، وﺿ ﻮح و ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ درک و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، اﻧﻄﺒﺎق داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ادراﮐﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺮﺣﻬﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺮوز ﺧﻼﻗﯿﺖ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد اوﺗﯿﺴﻢ ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آﻣﺎری اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ، در ﻃﺒﻘﻪ ی اﺧﺘﻼﻻت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .آﺳﯿﺐ در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ، ﻧﻘﺺ در ﺗﻔﮑﺮ، اﺣﺴﺎس و ﻫﯿﺠﺎن از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺑﺮوز آن ، اﺧﺘﻼل در ﺣﻮاس ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ی ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻮدک ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿ ﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﺴﯽ ﺧﻮد را ارﺿﺎ ﮐﻨﺪ..


جهت دریافت پروپوزال طراحی مجتمع مسکونی با توجه به نیازهای کودکان خاص (دارای اوتیسم) مراحل زیر را انجام دهید:
  1. بر روی دکمه پرداخت و دریافت فایل کلیک کنید و مشخصات خود را وارد نمایید.
  2. دکمه پرداخت و دانلود را کلیک نمائید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید.
  3. پس از پرداخت موفق مجددا به سایت شاپرفا و صفحه دریافت فایل هدایت میشوید.
  4. کافیست بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.
در صورتیکه پرداخت شما موفق باشد بصورت خودکار به صفحه دریافت فایل هدایت میشوید

چنانچه به هر دلیل به صفحه دریافت فایل هدایت نشدید یک ایمیل حاوی لینک دانلود برای شما بصورت خودکار ارسال میگردد، همچنین از طریق لینک پیگیری خرید میتوانید لینک دانلود را مشاهده نمایید.

در صورتیکه فایل دریافت شده، بر روی سیستم یا تلفن همراه شما نمایش داده نمیشود؛ با توجه به فرمت فایل باید نرم افزار مخصوص آن را نصب داشته باشید، بطور مثال برای نمایش فایل هایی یا فرمت DOC یا PPT و پاورپوینت باید نرم افزار microsoft office نصب داشته باشید.
دانلود فیلم و سریال ایرانی سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر