پروپوزال طراحی برج مسکونی سبز

ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و اﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ. او درﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮد و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی اﯾﻨﺪه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ روﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺗﻌﺎدل اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺮ ﻫﻢ زده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ، زﻣﯿﻦ، ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ، ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﻧﺮژی، اب ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ دارای روﻧﺪی ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ان در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﺰ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻨﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻨﺎوری را ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎزه ﻣﯽ‌ﺑﺨﺸﺪ،

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮب ان ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ و ﻃﺮاﺣﯽ روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﺪه ال ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﺶ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﻨﺪ.


  • کد فایل: 17775
  • تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۸/۲۸
  • حجم فایل: 689.1 کیلوبایت
جهت دریافت پروپوزال طراحی برج مسکونی سبز مراحل زیر را انجام دهید:
  1. بر روی دکمه پرداخت و دریافت فایل کلیک کنید و مشخصات خود را وارد نمایید.
  2. دکمه پرداخت و دانلود را کلیک نمائید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید.
  3. پس از پرداخت موفق مجددا به سایت شاپرفا و صفحه دریافت فایل هدایت میشوید.
  4. کافیست بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.
در صورتیکه پرداخت شما موفق باشد بصورت خودکار به صفحه دریافت فایل هدایت میشوید

چنانچه به هر دلیل به صفحه دریافت فایل هدایت نشدید یک ایمیل حاوی لینک دانلود برای شما بصورت خودکار ارسال میگردد، همچنین از طریق لینک پیگیری خرید میتوانید لینک دانلود را مشاهده نمایید.

در صورتیکه فایل دریافت شده، بر روی سیستم یا تلفن همراه شما نمایش داده نمیشود؛ با توجه به فرمت فایل باید نرم افزار مخصوص آن را نصب داشته باشید، بطور مثال برای نمایش فایل هایی یا فرمت DOC یا PPT و پاورپوینت باید نرم افزار microsoft office نصب داشته باشید.
شهرفافا سفارش تبلیغات در شاپرفا
  1. آواتار


    ارسال نظر