پروژه بررسی عملکرد کلیدهای قدرت در پست های فشار قوی

کلیدهای فشار قوی تنها یک وسیله ارتباط برقرار کردن بین مولد ها و ترانسفورمانورها و مصرف کننده ها و سیم های انتقال انرژی و یا جداکردن آنها از یکدیگر نیستند، بلکه حفاظت دستگاه ها و وسائل و سیستم های الکتریکی را در مقابل جریان زیاد، بار زیاد و یا جریان اتصال زمین بر عهده دارند.

در این پروژه پیرامون کلید های فشار قوی و جایگاه آنها در صنعت برق بحث شده است که در ابتدا در یک مقدمه خلاصه ای در مورد کلید ها توضیح داده شده است .

پروژه بررسی عملکرد کلید های قدرت در پست های فشار قوی در فصل اول نگاهی گذرا به تولید و انتقال انرژی داشته و در آن انواع انرژی ، منابع انرژی ، روش های تبدیل انرژی های دیگر به انرژی الکتریکی ، انواع نیروگاه ها ، انتقال انرژی الکتریکی و پست های انتقال مورد بررسی قرار داده شده است تا جایگاه کلیدها در این چرخه مشخص شود.
در فصل دوم به بررسی اهمیت و نقش کلید های فشار قوی در شبکه های انتقال انرژی و بررسی نحوه عملکرد آنها و اهمیت سرعت عمل و دقت و مدت کار آنها و مشکلاتی که در اثر عدم قطع به موقع آنها به وجود می آید پرداخته شده است.
فصل سوم و چهارم بحث را به صورت تخصصی تر روی کلیدها متمرکز کرده و در مورد جرقه در کلید ها که اساسی ترین مشکل آنهاست توضیحاتی داده و در ادامه به بحث در مورد کلید های فشار قوی و تقسیم بندی آنها ، انواع و موارد استفاده آنها پرداخته شده است.
فصل پنجم این پروژه انواع، تقسیم بندی، طرز کار و ساختمان کلیدهای قدرت می پردازد و در پایان پروژه نحوه انتخاب یک کلید قدرت متناسب با محیط، مکان ولتاژ و جریان خاص را مورد بررسی قرار می دهد.

 

» فهرست مطالب:
فصل اول

 • مقدمه
 • نیاز به انرژی

فصل دوم

 • کلید های فشار قوی و نقش آنها در انرژی الکتریکی
 • کلید های فشار قوی و جدا کننده ها
 • نقش کلید های فشار قوی در شبکه
 • اهمیت سرعت عمل در کار کلید های فشار قوی
 • قطع به موقع کلید ها
 • عدم قطع بجای کلیدها Breaker Failure

فصل سوم

 • جرقه در کلید های فشار قوی
 • جرقه مشکل اساسی در کلید ها
 • کلید های فشار قوی
 • کلید بدون بار یا سکسیونر
 • سکسیونر تیغه ای
 • سکسیونر کشویی
 • سکسیونر دورانی
 • سکسیونر قیچی ای
 • انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات
 • مورد استعمال سکسیونر قابل قطع زیر بار
 • کلید قدرت یا دژنکتور

فصل چهارم

 • حالت گذرا در کلید های فشار قوی
 • حالت گذرای عادی
 • حالت گذرای غیر عادی
 • عوامل موثر در انتخاب کلید های قدرت

فصل پنجم

 • انواع کلید های قدرت
 • مشخصات الکتریکی گاز SF6
 • اصول ساختمان کلید های گازی یا SF6

فصل ششم

 • انتخاب کلید های قدرت در سیستم توزیع
 • نتیجه گیری

منابع و ماخذ


سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر