پروژه آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است، نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی، دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند، لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی، بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی  رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روش های جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده، الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی  و با استفاده از یک مدل AK  دو فرضیه زیر  مورد آزمون قرار گرفته اند:

 1. رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.
 2. در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از  هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)  و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات، اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67  و 48 درصد تغییر می دهد که  این مطلب  تائید کننده  نتایج مدل های قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده، نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست (حدود 62 درصد)، می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است. به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

 

» فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات تحقیق

 • 1-1- مقدمه
 • 2-1- تعریف مسئله
 • 3-1- فرضیات تحقیق
 • 4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح
 • 5-1- روش تحقیق
 • 6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع

 • 2-1- مقدمه
  2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی
  2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل
 • 2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران
 • 2-3- ابزارهای جهانی شدن
  2-3-1- تجارت بین الملل
  2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه
  2-3-3- بین المللی شدن تولید
  2-3-4- تبادل تکنولوژی
 • 2-4- شاخص های جهانی شدن
  2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی
  2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل
 • 2-5- رابطه مبادله
 • 2-6- رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی
 • 2-7- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید
 • 2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده
  2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی
  2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی
 • 2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاست های حمایتی
  2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب
  2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاست های حمایتی)
  2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاست های حمایتی
          2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی
          2ـ9ـ3ـ ب-دلایل غیر اقتصادی
  2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری
  2ـ9ـ5ـ بررسی حمایت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دوره بعد از انقلاب)

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی

 • 3-1 - مقدمه
 • 3-2- مروری بر تئوری های رشد اقتصادی
  3-2-1 - تئوری های کلاسیک رشد
  3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد
  3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور
  3-2-4- تئوری رشد درونزا
           3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا
           3-2-4-ب- بحث همگرایی
           3-2-4-ج- گذر از رقابت کامل
  3-2-5- مدل های رشد درونزا
 • 3-3 - مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران
 • 3-4 - ضمیمه: مدل رشد هارود - دومار

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق

 • 4-1-مقدمه
 • 4-2- روش شناسی سری های زمانی و مفاهیم مربوطه
  4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM)

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری

 • 5-1- مقدمه
 • 5-2 معرفی متغیرها
 • 5-3- برآورد مدل
  5-3-1- آزمون های ریشه واحد
  5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS
  5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس
           الف) تعیین مرتبه مدل VAR
           ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس
 • 5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL)
 • 5-6- مدل تصحیح خطا
 • 5-7- پویایی های کوتاه مدت
 • 5-8- نتیجه گیری
  5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت
           5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)
           5-8-1-ب) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون
  5-8-2- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت)
           5-8-2-الف) توابع عکس العمل
           5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطا
  5-8-3- توصیه های سیاستی

جهت دریافت پروژه آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران مراحل زیر را انجام دهید:
 1. بر روی دکمه پرداخت و دریافت فایل کلیک کنید و مشخصات خود را وارد نمایید.
 2. دکمه پرداخت و دانلود را کلیک نمائید تا به صفحه پرداخت بانک هدایت شوید.
 3. پس از پرداخت موفق مجددا به سایت شاپرفا و صفحه دریافت فایل هدایت میشوید.
 4. کافیست بر روی گزینه دریافت فایل کلیک کنید و فایل را دریافت نمایید.
در صورتیکه پرداخت شما موفق باشد بصورت خودکار به صفحه دریافت فایل هدایت میشوید

چنانچه به هر دلیل به صفحه دریافت فایل هدایت نشدید یک ایمیل حاوی لینک دانلود برای شما بصورت خودکار ارسال میگردد، همچنین از طریق لینک پیگیری خرید میتوانید لینک دانلود را مشاهده نمایید.

در صورتیکه فایل دریافت شده، بر روی سیستم یا تلفن همراه شما نمایش داده نمیشود؛ با توجه به فرمت فایل باید نرم افزار مخصوص آن را نصب داشته باشید، بطور مثال برای نمایش فایل هایی یا فرمت DOC یا PPT و پاورپوینت باید نرم افزار microsoft office نصب داشته باشید.
شگفت انگیزهای امروز شهرفافا سفارش تبلیغات در شاپرفا
 1. آواتار


  ارسال نظر